Skip to main content

Full text of "Cinema Star (February 1, 1959)"

See other formats


۵ سس 
نم ی تس 
دوستا زه ژ سمخ سس 
ی 
ی له« 
۰ را 
۱ 
همه م< 1 2 : 
۳ ,۱ ___ ِ 7 

وم همه مج موم جه مه 


کشت رن تسب مو پیج شماره ۱۹۷ 


۱ 
۱ 
ٍ 
3 
۱ 
دو مین یار 


ما رو ده 

تاره ۱ 


روج وج جح وج یی 


‌ 


,۱۰ ریال 


یار 


ساژ 


ی خیا بان‌منوچهرک< ٩‏ 

۰ ۶ «وقیقه از فیلمآسمان جل 
فیلمبزداری شدب قرار است این 
فیلم‌اوایل اردیبیشت ماسال آینده 


زدی رده بيأبد ۲ 
وب سور 
تسود دا9ت 

علیرغماظهار ات له وعلیه‌عده‌لی 


وی احتمال آزیواح دنر مب 
زاد و آقای‌مالیت دراین‌هفته‌شنیدیم 
که آفای مالق‌برمحفلی اظپارداشته 
که مقدماتانجام اینازباتما‌رسیده 
است یا پددانست همتاری‌رادیوشی 


«مرزاد باتروپ‌جفری موجب‌شدء 


ی 


ازدواج مهرزاد 


بر ای بارسوم- در سالن اول تتاثر 
تهر ان؛ پیس(عشق پبری؟ را زو 
صحنه | وردند. 

بقراراظهار آقای دکنروالا - 
فراراست بزودی‌يك دسته‌آژ بالرین 
های امر یکائی بدعوت شاترتهران؛ 
بایران آ یندو ازوجود آنها دربرتامه 
های | بنده‌تناتر استفاده‌شود ۰ 

میشداقدامات متصدیان تثاترتبران 


۰ 2 ۰ 
سینماً و ثله ویزبرن 
درتعام دئیا؛ با تله‌ویزیون از طرف کمپانی‌های 
فیلمبرداری مبارژه می‌شود ولی در کشورماموضوعکاملا 
معکوس شده - باین معنی که صاحبان بعض فیلمها ب در 
اثرر کود فوق‌الماده‌کار فبلم وسیئما؛ فیلم‌های خرد را 
تله‌ویزیون میدهند وظاهرا یکی ازوارد کسه کان‌فیلم؛ 
رأساً واسطةً بین صاحبان فیلمها وتله‌ویز یون‌میباشد, 
عده‌ثی ازمدیر ان‌سینماها اظهارمی‌داشتند که‌یکی 
از علل ر کودکار فیلم‌ها درسزون سینمائی‌امسال ؛ همین 
موضوع می‌باشد وماجداً مصمم هستیم با تسلیم فیلم 
له وی یون؛جبت‌حفظحیات خوی : شدیداً مخالنت کلیم ؛ 
تناتری خودرانیزبا تروپ مسزبور 
تجدبدخو|هد کرد. 

مهرزاد درحال حاضرعضوکادر 
ثابت‌هتر پیشکان تناثرتهر آن‌است‌وبا <<« 2 
+ جودیکه مدتهاست‌تناترتبر ان اژوجود و 
ار ها ی شایع است بزودی دوفر از اعضای کمیسیون نءایقات 
مع‌الوصف بموجب قرارداد منعقده کثور تفییرخواهند یافت . هنوز نام این دونفرمعلوم بست 
موی وتتاترتهران + حقوق ثابتی کذشته آفای ذ تنرسمیمی بریاست که‌یسیرن 9 
خودرادریافت کرده‌است کار گردیدنت» 1 ۳ 


# فا 2 9 


مت دم از مت دز زا مت زا ی ما 

۳ 

دس« 

تار افدام مر 
7 رهق 


بانده تفاربه خودر! اسر دی که برای تیه بر کردانان وهترپیت؟ 

آزادی 
یمس 1 
و من مت هت مت دی 0 0 


مت رصین مضه میت عصه یمه | 


مشکروجوو 
پیتکان تناتر وسینما 
کاه بچشم میخورد 

پیش ازاین‌همبه‌اشکال مختلف 


با روشی کنایه و آشکار نظرمرادرباره 


خانم‌ها و آقایان هنرپیشه کته ,و 
نوشته‌ام "وفکر نمیتکنم طی‌این مدت 

تفیبری دز نظرمر| «یافته باشدچنانکه ‏ , 
درطرزحرفه‌ای وهثر پیشگی‌خانم‌ها , دیدهءام موب ودو 
وآفابان تغییریر اه نبافنه‌است | «مساقر> خوبتربود - واما قیا 
وه اه دنو درا قاسبه بقع 
بدقر بوده‌است - درتتاتر ثرقی 
" ۱ 

مبینماً تنزل کرده‌درصور تبکه‌شر 

طاهری او کاملا بدردفیلم میخورد- 


تطادعجیب ! 


+«هین ددم 


۲ 

استعداد شگرف‌تفگری از فر به 
بودن اودرر نج است 
بر خیده 


و خاس ررخیدهء‌بی‌شباهت 

مور 
به‌مورد خاص سارنگه‌نیست استعداد 
"پرخیده به‌شکل يك انجام وطیفه تسم روفیا فتوژ یوبن 
جنبه‌های سینمائی اوست* 

روفیا 

هرتب در آمده‌است . شاید عدء‌ای تمجب کنتد|گ 
بکزيم برر ک 
ریانی حرف 
۳ 
و توق 
[کنوزتوتی۱ 
ورخوبی 
جبارپرسوتاژبدی بوده 
احمدی 
هنرییگه‌ایکه ممکن است 


ایند خوبی اداشته باشد ه 
سار ژاث 


استمداد بر 

های شبیه 


اشتباه و 
دانشور 
بیبوده مدای کارسینها راکنار 


گذاشت . 
درعرض یکسال درحدود ده هزارعکس ازاودرمجلات 
های مره پا چاپ شد وصدها هزارعکی دیگرزیب اطاق مردان 
مجره و سربازخانه‌ها گردید وتیتالوئیزشهرتی بدست آورد که مریلین 
موترومرخدسنال قبلداقت 

آما عمام این شپرت‌ها وسروصداها حی جاءطلیی او را ازضا 
تمیکرد. اومیخواست متاره سینما شود وزیبائی‌های طبیمی خود. را 
ها فربکشاند ولذت‌ببره تاایشکه‌شائی‌بس راعش آهد واورا 
۲ 

برح 
برای قیلم< يك وجب‌خالاخدا > شخاب 

دراین فیدم «تیثالوئیز > باند 
معپورش دکه اورا با «يك‌وجب خالخدا» به قتیوال‌کان فرستادفد 
آما از بخت بد «تانیاناسوموئیلوا» با فیلم ۶ وقتیکه تك‌لث‌ها پرواز 
م یکنند> اور بکلی‌ازمیدان بد رکره واونتوانستآنطور که باید وشاید 
موردتوجه قرار گیرد. 

وقتی ازفتیوال(کان>ب رکشت کمپانی با امونت بااوقراردادی 
مش دکردتا چند فیلم اژوی تهیه نماید. اولین فیلم‌وی قروزیاغیان>نا) 
دار و که عمام وقایع آن دزمیان کوعستانبای پربرة 
«ییتالرئین> مجبوراست لباسهای پوستی وبعمی یقه: بسته بپوشده 

خودش آزاین موضوع سخت عصباتی‌است زیرامایل‌است مشل 
مربلی‌مونرووجی‌ماتسفیلد وامثال آنها برجستگی‌های یدنش را نان 
بدهدومحبوبیت. بیعتری‌بدست آ ورد, 

هفته قبلوی به خبرتکارمجله فتویلی> اطبارداشت:12 گر 
میدانستم این جهیه کنند کان. بدجنی مراباین روزانداخته ود رکیسف 
ای پوستی و پشمی حیسم خواهند کرد ه رکز ایزول دا فصو 
تمیآگزدم» 4 

مگرچه چیزمن| بتا| کبرك یابر یت بازد و کمتراست که آ نیا 
رالخت وعورتشان‌می‌دهندومرا می‌پوشانند؛؟ 

برحب اتقاق سومین فیلم وی‌نیز يك فیلم وسترن‌بنام شدژخیم> 
اه ورآنیم بعبتتانه تشبری ازبرجستکی‌های بدشی نت اب 
کمیانی پاراموتت بوی قول داده درفیل بعدی حتما از وی 
حسابی بشود. ۱ ۴ 
ژمکافی نظرهار| جلب کرده بقدری 

۱ 

1 
جری دااد تعمیم دارداژرمان دیگر گربس متالموی پنام 2 بازا 

ابار کو تاه سیئما 
لیز ابت تیلور در نمایشنامهٌمعر وف تدسی ورلیا : 
واقعهٌ تاستان گذشته» که بخرج سام اسپیگل ( تهب» 1 
کننده«پل‌رود کوای») بر ای کمپانی کلمبیا نهیه خو اهر 
شدرل‌اول راایفام کند. 
لیام |یتله تورمیلر بتنهاثی هر کدام داستانی برای 
اینك بنام شکوه درچمن» بوسیلهُ لیا کازازير 


و ار ترفیام خو | هدشده ازداستان‌م بر باسم <لباسخارج ازاندازم)- لمی خواهد ساخت 
۱ 


نظر گرفتهاست 

ی تهیه فیلم «امپراطوری شمشیر6بودجهای 
دراین فیلم شایدلارنس البوبر 
کس امیدوارست که فیلم ثانه مزپلون مونروو1۳- 
عجیبی درعالم رو برو بشود. ۳ 
در فیلم«] نهابه کوردورا می آبند »تا کنون 
اینها بازی می کنند: گاری کو پر-ر بتاهیور ث-تب‌هنتر 
وان‌هنلین؛ ربچارد کنت ؟ دبك بورلك؛ رابرت کیت و 
مایکل کالان.این فیام از محصولاتو پلیامز گتز پرودا کش 
است که کلمبیا ‏ نا بخش میکند. 
* مارلون براندوفیلم «سرپازيك چهم» زاثار گردانی مي‌کند ‏ 

بون و تانر مكزيك «پیتاپلیسر» ناش مقابل براتدولا 

|یفا مپکند 1 

* بعدازموفقیت فیلم <پیتون پلیس > در آمر یک 0 نبیه کش 


تان» با مر نفیت 

حر‌یس و 


پراین 
راین 


به پیتون پلیس > فیلمی تبیه کند. میس متالهوس برای ابن‌رمان 4 


صدهر ارولاردرباقت کر دداست: 2 

2 درشب» باشر کت بریژیت پاردو دفرآنثا سچان 
درسال ۱۹۵۹ عملی خواهدشد. پ ۳ 4 

لا بافیلم « بر ای‌او لین بار» باشر کت ماریولالزا. 

يك) کتر یی محبوب آلمانی‌بنام «حواافی کوزیان! 

بتماشا گر آن معرفی می گردد. ۹ 
* کمپاني واروبكت عم کنون فیلمی دروست نبهه ؟سی ۳ 

< آدمسوان)فریفا؟ نامداردوقاز است درآن مورینآو هار اه رابت ۱ 

و آنتونی‌نمولی بازی کندد, ۱ ۹ 


هیوار در «در خت برف» 


چندی است که فیلم < 


سوز آن‌هیه ارد» نام امن‌میخواهم 
آیالیز اهم عشق دوداره 
پذّیرفت )مایخل بیاد سال6 ۰۱۹۶ 


وقتی که در وین‌کاپیتنی بود میاقند 
رود از هم پاشید 

از آتوقت درست هفت‌سال‌می 
اکنوزنبت مایکل‌ح‌میکند | کنون که 
بار ولیز ار | باقته مثل‌هعه شه دو ستش‌مو 
با بارهیگوید 
میکند من‌مرد:ام,حالا 

مايك‌دختر؛ 

بوزی خیال 
عویبر[ بعا بو قالب 

چنور 
بزثم > 
مایگل گوشت باین‌حرفپا بدهتار 
نیست. میگربد که سوزی بمادری 
حتیاح‌دارد... اما و3 
تریاد مبز ند ن4؛تومادره‌ن‌نیستی! 
بابرم مدتپاست مرد.»ترمی‌خواهی 
چاي او را بگیری ازتر متنفرم!> 
مایکل می‌پذیرد کهلیز | حمیقت‌میب 

سرزی کوچواو 

این خلاسه‌ای از سنارپو و 
داستان «هرکز وداع مکن> است 
ژببارری ترا ت‌هفت‌ساله‌ای منعة 
ساخت که هر سال‌بر يك‌فیلم بازء 
کند اما ازفیلم‌دوم وی دوسه‌سا 
است که خبری نشده! دوسال پیش 
ی فیلم | ننکلیسی بنام«قلب‌شکست * 
از بورشرز درتهران‌دیدیم که ائرٍبا 
ارزشی بعمارمیا مد.. 

کرنل‌بورشرزببانبای آلماای 
فا فسوی توا تلیتی افنای کاب 
دازد ز قبافهآی به2مارآنریت > 
خیلی‌شبیه ابت ۰ 

رل سوم فیلم؛ نقش ویکتور را 
۲ کتور معروف هالیوود چورج- 

ایع عاق و مدعوقیارااکه در آغوش هم لیربرلبه 9 
ملدحفه می کلید حیلی وقت انست جدا ازبکدیگرزخدآمیداندهن تدا4 . 
در آغوش چه کسی:بسرمی‌برند... عشق «ویادیمون» ویب رآلچی؟» ۱ 
همان کرمی وتحرارتکه درآ غازداشت بیمال گرثه ازع اند ۳۳ 
فعلا دوستانو آشنایان نزديك سعی دار اد هر‌طور که شده؛ اختلاف دا 
ازین ببرند و باردیگر ایندو زوج م*مود وزن وشوهرمپربانرا ۵ 
داده وبیکدیکر باز کردانند. شاد اینبار9ويك» رهییل> بانج 
که اندوخته اند بهتر بتو انددباهم زند کی کنند . 
کلیه هترهای مستظرفه 

نما در نرد ماازهده میم 


انستر»آیه‌یلکسنت قذیمی است ,و 
بای کی باز یط وا نمی را 
لنین موسی دولت اتحاد جماهی‌ر 


فوروی سوسیالیستی فر ۱۹۲ 

بیان شد« 

ض درشوروی که حکومت‌وروابط 
مردم براساس_تئوری و دکتری-ن 
مار کس‌وانکلس برپاشده‌این‌سختان 
لنین درحکم نوهته های آسمانیو 
وحی منز ل محسوب مبشود, 

در اقلیم پپناورروسیه‌شوروی 
این سخن لین امروژه جنبه ادبی 
بخود کررفنه است زیر اچه باد کترین 
و تلوری و چه عملا وقدماً در حال 
حاضر فبلم سیتما بزر کترین روش 
و میه زعمای کرملین برای رسیدن 
ب‌لود دعر وماستء 
این کار بوسیله*9۵۰سیئمای 
رسمی ویا بوسمله پنجاه‌هزار محل 
دیکر کذ فیام منیا دز اآن جاها 
بمعرض نما رش گذارده میشرد وسیله 
تمای‌حکومت با ۱۵ جمهوری‌روسیه 
شوروی‌میبا شدو مشک است بتو آن‌فر یه 
ودهکده‌ایر ازقطب‌شمال تا منتهی الیه 
دشت‌های پپثاور جنوب روسیه‌پیدا 
کر د که فیلم‌سینما د و آنجا بمعرض 
۲ دیدمردم گذارده‌نشود. 

ین روسیه شوروی و امری من 
(اريك‌جانستن) استودبومسفیلم بعنی 


بزر کترین استودیو فیلمبرداری 


شوروی را که در م ر کر روسیه 
با شده‌است بخوبی‌دیدم 

مسفیلم درحدودسالی۲4 فیلم 
تبیه میکند و ۳۵۰۰ تکار کن و 
کارمند دارد ۰ این استودی و ۷ 
آتلیه قدیمی باوسائل‌ولوازم مرتب 


وعالی وسه آ تایه مدرنوجدیددارد 


که دوتای از آن‌ها در موفع اقامت 
من ور أمحاتکنیل‌شد:. 
در انار دورلت 
درعشکیلات دولتی استودیبو 
مسفیلم تحت نظر ستفیم 
فرهنك می‌باشد ورئیس و مص‌اون 


وزارت 


روسهامیگو بند : 


رورش یا اد کی هن مه ها 


۰.2 های مستظر فه مهبتر است 


سب ویس کان‌ود لیم انزن # 


2 

است اجازه فیلمبردازی ازروی‌آن 


داستان‌ها دادهء‌نخو | هدشد 

مره تحصت‌ووانتدوویوفیلم:.- 
برداری رئیس استودیو می‌باشد. ۰ 
نامیردء وطائف کار کردان‌ها» تپیب 
کننده‌هاوحتی نویسنده ها را تعیین 


5 


می کند. 

آستوویو نویسند» ثابتی وا دو 
استخدام خود ندارد. وقتی که 
| ارائه 
5 


که 


نویسنده‌ای ایده قایل‌قیو 

0 
وادآأنگاءباو احازه داده می 

آن ایده را صورت یلك واستان 


۴ 


گر تو سنده 

ماش الوم تساک 


خبره ومجرب باشدباو |جاژه‌نوشتن 
ستازیو نیزداده خواهتد عد رال 

یسنده مر بور در 
بو همتاری‌میکند و یبا 
نویسنده متبحردیکری رااجیرمی- 
سازد. پس‌اژاتمام فیلم‌به تکار نده 
هشتادهز اررو بل که معاول‌هشت‌هر از 
ولا است برداخت می کرده .لیکن 
درعوض هرء۵۰نسخه آشافیکه اژ 


استودیو نیز ازطرف‌وزارت فرهنك فیلم چاپ شود باومیلقی برایسر 


تعیی‌میگردند ۰ 


هفتادهز اررو بل تا* ۲4هزّار رویل 

ی معروف ومورد 

راتاه ۳۵۰نخه تبیه 


مینماند 


مولفین بااستعداد وخوب حق 


داستان فیلم زادر 


سه تحریر در آورئد 


در آمدآنها از۷۲ 

هر اردلاردر عرطل سه صال. بوخش 
تخواهد بودائهم خیلی‌تتدرت ودر 


موا 
عنر پیشکان اهمیتی کذارد-نمیخود 


استودیوورحدوو +۲۵ کنورثابت 


دارد که بایخان مرتماحقوق‌پرد اخت 
م ی کردد ولی‌برختر آثباهتر پرشگان 
درجه؟ و۳ میماشتد که با نب‌ادستمزه 
2 ۱ 
تأدیه می‌شود به‌سای رهثر پم شکان قیلم 
روزائه درمدت ی که کفرمیکنند. مین 
مر ولارتا»! دلاریرهاخت میگرردد: 
سازندکان فیلم در روسب 
شوروی اژستار ,سا یو شخصست ده ست 
کی بیز ار ستتدوحی‌عنر یرت های 
عضت قیلم پندرت در فیلمی‌صدهر | 
روبل (دء‌هر ازدلار) دستمر دوز باقت 
می‌دارند . جمم در امد سالیاف 
تادو یست‌هر ازرو بل( بهست‌هز ار ولا 
حتی‌برای ستا رکان مشهورو برجبت 

یی 21 


بکان وسازند کان‌خود 


۱ 


و آوزدهاشت 
تام او انتك روی‌هرفیلمی که باشد 


چون :هر اعتبار ابه‌کماشای اطمیتان 
می‌بخشد که اثری م-لماً بدیع و 


جالب‌خو | هددید 

را .۳ 
4 جمله نپیه ند ان 

معدودی است ه تماشاچبان باسم 


وی قبل ازنام هدر ,پیشکان و 

حنوان فیلم:توجه می کلند 
رسمی فعلیری معاونت کل کمپانی 
کی هد 

ماست. اها باید در 
نظرداشت که دوواقع این زان وله 
بوده است ثه درطی‌سال ها قمالیت 


پر؛هر ودرخشان‌خودنام این 

زا به میلماروهای سر اسر جهبان 
معتوان یلك شر کت تهیه کنضد‌ی 
قیام‌های خوپ‌شناساندءاست 
اوق هنوزسی‌سال نداشت ر 
اه فمالیت‌های اجتمامی خسودرا 
شروع کرده پرد که امعاتات هر 

«ح‌ار بل ف . ز آنو لک)) 


۷ ۲۰ ۵۲۲۷۱( خودش‌باطالمه ووو, 


ابمان واطمینان, درختی ريشه دار و ثهن 


ی وازتر ار 
پیش درنظرداشت که ۰ / 
ماما سا فیلم‌های کون 
موزيك و آوازبکنجاند تکیرر 
استودیوپس ازسالپا فعا 
باین ایده 
ناطق بود, استودیو 


جولسون» » دردستبیل ‏ 7 
ابتدا فراربود در 3 
آهنك و آوازجا داده‌شود یه 
روزفبل ازاتمام فیلم(زانول )مس 
شد کهچند کلمه حرف هم بمز 
دیالوك بفیلم بیافزاید... باین‌ترتیب 
بود که درسال ۱۹۲۸ فیلم ناطقبا 
بءرصه‌وجود گذ‌اشت,سه‌سال بع 
در۱ ۱۹۳زا نولر ادرمقام‌مدیریت گل 
تببه لمپانی برادر آنو ارثر مپیاٍ 

روزفبلم‌هالی بوچود آورد که 
مورد پسندعامده‌ردم ومثتقد 
کرفت فیلم‌های ج 
جاودانی چون «سزار کوچا 
«عافبت کار پنج سناره 6 و 
جامعه» را مقارن پا فعالیث 
شدیدبا ادهای قدرت‌مند دژدا| 
کرد «زن اداره روگو ‏ 
رادر اوضاع آواحوال زا ۳ 
بوجود آ ورد وبالاخره هر 
زندانیان زنجیری کریخنم» راچ 
فریادی برعلیه شکنجه های 
ائسانی زندانهابکاربرده 
این خدمات ۱ 


آواس تبلیعانی براه انداخت وبا 
پولی که آذاین ممرعایدش می‌شد‌به 


استودیو گذاشت؛ از1جائی که این 
فدرت فعاله واقعاً بی نظهر بود 
کمیانی برادران وارنر جاضر شد 


که 


فراهم آوردن و نوشتن سوژه برای 
فیلم معفول‌شد جا من‌انتای بیفبری د 
تمره بك فعالیت‌نسبتاً کوناه هفتسه ای ایکصد و پنجاه دلار- 


بن زمینه صورت رمانی داسم 

اعادت* :اهر کردید» ژانوك این 
کتاب‌را زیرغل گذاشت باتومیدی 
کامل روبه استودیوی‌فو کی‌نباد . 
مطالعه کتایش 
حاضربخریدن آآن شدند ورول‌خوبی 
هم به زائو درازایوا کذار کردن 
حق‌تبیه فیلم از روی داستانش 
پرداختند, 

این‌کاملا خلاف| نتظار نو یسندء 


زانوك راتحت استخدام‌خوددر آورد. 
که‌برای محبوب‌ترین وپول-ازترین 
هذر پیشه‌ی استودیودر آن‌ایام‌سناریو 
های خاس ومناسب بنویسد... این 
۲ کتورشهیرسگی‌باسم«رین‌تین‌نین» 


بود * مقامات |ستودبو بی 


«جا و ارت ر؟ مدیر استودیوی 
برادر ان وارثره‌ردی است له به 
عفاید خودسخت پایبزد و مومن‌است 
ودرشمن‌بافر ادبکه بر آی‌استودیوی 0 
ِ ی 


1 

ِ 
۲ 8 


(( ر دشه های ا ات 6 ۲0۵۷۲۵۱ 01 100/8 7/6 

لاو مرك مخیرعای (اوی البرت) است که نج‌اوي ی 
1 آن‌ها نمزهم سیب ]خدلا وحیات محدب انن ار 2 
دیری تدارند. قماس تمز هم 
سر درم ساب 5 


اه در مر ام د گیضم یاهان آ نان ز سفه اس 
0 ژباو "ثبست . دفت‌در اه وضت‌ورض 


یکی دیکر |ژوسانل‌سر کرمی) یشان 


ین ۱۹۳ 


ست بت ۰۰ 


۰ 
یب ۰ ۰ , 9 ر 
شمنان بنهادی 
۹ 
ی 
۰ 7 ؟ اک 
حلاصه د 7 ۰ نجام دوه آفاده لاق 
0۹ ۳ ۱ ۳ 
حل ن ا م۳ واای شیر 
ك ات فد 
مریگ فرتتاده شود یگ جانت ی 
ی / دختر مه کوچك بنام9ج ری وت و فرناندامفقووشده‌ائد.۲ 
و ناد احسیی ۱ ,رداق ایکو مر درا 
ی ام می‌برد. درخلال‌این احو «تونی > . ماشین س موی ربا 
طرق دیکریعی از مردان 0 ن و 5 
واععاگا مت‌کنند. «لمی را 


حلاسه داستان 

همین جا خاتمه مید« ۱ عوقعی 

که فیلمرا نشان بدهندلذت تماشای 
آن اژین خواهد رفت 
رث نو سنده وا میاب 
درمیان نویسند گان‌رمان‌های 


لیب # 
ی 


چینی » در طبقه خاصعی 

قرار دارد - این مرد که ازئوك فلم 
او تا کنون حوادث حپرت 
ان‌گیزی‌برهفجه کافتد 


روان شده رفیلم‌های 


ما کم کرد 


ااسسست منیع: 

شماره ۱۵۹۷ 

« مار یافر ائو» «وادی 


کنستا نتین »در صحنه ای) زو 


سس م 
به کرد داز رکرر 
نی‌است که تا کون 
دردنیا پید شده‌است . رمان ها 
او درانکلستان دامریک خریدان 
انی دارد و ه کنر 
خر می‌شودچاپ او (انز 
در سیصدهز او نسخه است. 

۰ درمیان کارا کترهای مختللی 
که این‌مردخلق کرده «می کوش) 
مامورزندهد و درعین‌حال‌جدی|دارر 
کاهی امریکا از همه مشپور تر 
وبهمین‌جهت بیغثر ازهمه اورا رو 
پرده‌سینها مشاهده ميکنيم. 
ترین نوسند 


خوانند» فرا 
1 


نقش"امی کوشن؟ را تون 
ی کنستانتین» درچند فبلم فا ری 
ایفا کر ده‌است. 
ادی کنستانتمن اسلا امریثای 
است‌وای در فر انس بیش ازمو طن‌خرد 
شهرت پید| کرده و بمهبن هلت دد 
آنجا مقمم شداه است ‏ با هیگل 
ورژیده؛ لبخند طمله آمیز و تالا 

* پرفرازونشمب» نزد زنان فرائسوی 


محبو بت فراوائی پیدا کردهطردک 
که نمیگذارند از فراسه بسرولا 
برود 

در فیلم 2 دشنان پنچائی 
وی نقش(امی کوشن؟را با همسان 
خهونت و مبارت همم‌تگی از 
میکند وهنگامبکه مشتهای سنگین 
وی شکم وچانه دزدان ف-ردا 
بد فریادتحسین ازحلفوم لاله 


او ر 


می آ 


چیان ببوا مهرود : 
قید ووصفحه۳۸ حقوق سا ها بزرلی ۳ از متا 


از مجله تایم 


۱٩۰٩ هیدنا۱٩ شمارء‎ 


جاد وین 

مایه‌های شخمی شروعبه تهیه فیلم 
آمودندو یا یشکه در ع عل‌حقوق مستمری 
تابت تفاضای پورسانتاژ از منافع 
فیلمپارا کرد ند روا بط مالی‌وحفوفی 
ستار گان هالیوود بسیارتماشالی تر 
و پیجیددتر ازقمام رن دکانی عشفی و 
داداد کی هتر پیشگان آن‌شد . ولی 
ازةمام‌خیمه شب‌باژی وقایم موشکی 
که ستار گان‌سینمادرسررو بطمالی 
خودبا کمیانمهای فیل برد ! ری نود 
اند این یکی‌ازهمه منکتر و 
پبچید ,تر است , 

1 ده ماه قبل دوتفرسنار یو اویس 
» ینام مارئین را کین وجان‌لی 
ای موسوم‌به (سوارضام) 
که بکسی‌داده 


نشده بود برخورد کردند.اين کتاب 

برودیر | ین برای‌سرف‌شام بمترزل 

جان فوردرفت ویر | نجا(جان‌وین) 
بکد 


ان یا 


1 


پورساتازی دوفیلم اخیر خود نام 
با 


۵ دور 
کرد 3 


تافو مترسه | منافه تیی 

باطلاع عموم میرساند که جم عکل حوائز قرعه کشی 


تال حاری 5:۵۰۰۰۰۰ 


ربال و دارای : 


٩‏ جایزه ۵۰۰:۰۰۰ ریالی جايزه ۰۰ ۴۰۰6 ریالی 


۲ (« ۳۰۰/۰۰۰ زر ۴ 
ه را موی ر« ۱۰ 
و هزاران جایره ۱۰:۰۰ ريالي و 


۲ 
تاقبل‌از پایان سال‌چاری به اداره مر کر 


و« هومیو.؟ ور 


رن موی 7 


۰ ریالی و ۵*۰ ویالی است 


ازبرند کان جوائز بالاباشيد 
ی سندوق پی‌انداژ ملی یا 


یکی ازشعبه‌ها ونمایند کیپا وياجه‌هاي بانك‌ملی ایبران درمر کر با 


شهرستانبا مراجمه وبرای خود وفرژتدا 


تنان حساب‌پی‌ائداز با زکنید 


ی نندعد؟ در 


که‌سوم و یلیام نز 

بین ۶۲ میلیون دلار میکردد. ته‌تتها 
*۰سال‌دیگرطول میکعد که ویلیام. 
هولدن*؛ساله آخر بن سیم* هحزا و 
دلاری خودرا بکیردیلکه کمپاشی 
کلمبیا می‌تواتد موخلال این 
طولاتی‌بول کر اف‌مر بورر | هو: 


ولا کات اک سالی۵۰ هر اودلار به ویلیام هولدت 
بپردادبتابر این‌معلوم‌می‌شود که و 
حقیفت کمپانی طمبیا خدمت.. 
ویلیام عولدن را اوم وی 


۱ مرتخد ۳ 
(یبکی‌بود-یکی‌نبو )و ِ- ی‌هار دار 


استو یو و بلاق ۳۳ 
سار لحت و کار آردان : رحيم روسنیان- هور فنی اه ود روبرخال فا 
لم دار ؛قو انلو.باشر کت : ر ,۱ 
و و مدا 1 ی 
انی. ریم روشنیان - نقدسی - «بوش کر از ۰ 
را 
1 
انسوربر کر 


کذ اروت ۱ 

قوائلو در کارخود ورزبده و 


متبحراست, بموفقیت او امیدفراوائی 

کی بود یکی نبود 
ستاریوی این فبلم را 

«بکی بود » یکی نبود» روشنیان » هبرپبخه‌متروف ۱۳ 
بکی 


نیزمی‌باشد) برشته‌تحن پردر زر 93 
خما عبده‌دارشداست 

یقبقه آن با استفاده 
تدر بپلوی مرشت) کبیه شده و از 
ر امیر نیمه‌شب بشصر وز 

ری رام توروت 
پس‌ازمدتی مر امیر حامله شده قرزندی بدنیا میساو 


رژبرفلابی تصمدم میگپرد این کودگ را که پسری زیبا 
زاینجربان بوئی برده‌بقصدء حفط 


ند وفرژند امسر ز 

سنائد هیزم‌شکن و 


فرزند خودرا در کاهواره اومم‌گذا 

ابثاثا [ودله هبزم‌شکن. بدست‌هان مرددیوسیرت بجای کروكد امیر قتل 

شپاره مخصو ص مجله ستاره سینما ۱ 


بزودی بمنا سرت انشا دی پستمین شمه موه وتصادفآن 1 فاژسال رگ مه ی 


باشگرهی بر باشده و رگ شاه سس که از هر عبت بی‌نظیر است منتشر سور اهد 
متظر| لهی های بعدی باشید 

69 
مپه‌ی ب‌ردم "مدیم داشته؛ بان‌تکات 


ور یزء‌کاریپای فراوانی چاشتی زده 
است - 


تهیه کنندهژول‌شممروسنار بوی 

آثرائلین کيدينك ۱ 
ولدون عیل‌تنظیم کرده‌است.موزیا 
دیوید باتااف پپیجبان فیلم 

۲ ندی کر بفیث .ال 
خلیشاذار ۰ استلا 
والتر ما تیو . درد 
اد نی اد بر این 5و 


7۳89 ۵۵۱۵1۵ 


۱ فرص سازان (ملوددام) 


یونانتد آرئیستی 

یکسری ماچراهای‌هیجا نآ 
ویر آنتريك . موشوعی کبرا و غیر 
حادی جانافةٌ پرفرمانی‌هالی‌خوب و 
ب این ملودرام را ازسایر آثار 
1 

يك‌قبرمان جنث 


ین از ادوسال‌حین درزتدان 


بخانه‌ا درواشنکتن بر 


کره ؛ 


نها > 
میگردد 
او که قبل اژعزیمت بجنگه » 
تجارتخانةٌ خودرا بدست «فوران> 
و«تورم؟ ۱ 


جه صریجی 
رسیده است ؛ و 
کمپانی‌اش بوسیلةٌ فوران اداره 


با کمك < 

مهو 
مثشی مخصوص فوران 
بقنیه اسلی پی میبرد وحقیقت فتل 
شریکش‌فاش میگردد 

از اننجا بمعدسکانسهای‌هیجان 


وخوردهایوحشهانه: 

خرهستکیریق انلیماشا گران 
برحتدلی خودمیخکوب میسازند. 
انی< دا تورتر »بسیارجالب 

«تری‌سازان » بخرح مارتن 
لنسر تچیه شده است 
خوب . جیمز ایورز 
۳ دقیته . | کتبر۱۹۵۸ 
انا ] ندروز.آ لن 
ديك فوران ۰ جیم 
مل‌تورم ۰ بار نی 


۵ ۷۵ ع«تهظ 709 

هر شه‌ها قرهز میشو 
(قبرمانو ) 


کلدو ین‌مابر 

و شون 

روف» زن 

تدروو ویرجینیا استون> 

آوروتاراح تکننده بوجود آورده|ند. 
سه هنرپهشة مشپور 9 جیمزمیسون>» 
يك کرافورد» و < دوروتی 
نقش‌های اول رابا مپارت 
خاصی‌ایقا کردء| ند وجودآن عا 
سبب می‌شو د که این‌فیلم با فروش 
سرساءآوری دربازار های جهان 
5 


گردد ۰ 
مواجه 
تویسنده .کار گردان و تبیبه 
کننده <آتدرواستون» یکباردیگی 
ات میکند که درتهیه فیلم‌های 
تکان دهنده نظیری‌برای خود نعی- 
شناسد .اثرانگشت استون‌ازا دا تا 
انتهای فیلم مشهوداست- ستانسی- 
«ای آغازداستان کاملانظرتماشا گرها 
را بحود جلب میسازد , هیجان در 
اواخز فیلم باوج خود ۰س‌سد « 
استون تا آتجا که مقضدود 
بوده » سعی آرده‌است‌داستان جنم 
رئاليستيك خودرا حفظ کند. برغ 
قسمت‌هنا؛در مقاطق اس وف رم 
ماجری فیلمبرداری وتهیه شده - 
دریستی حسته ها یباها در تالا 
میکند يك‌فیلمد کومانتررا مشاهده 
میتماید . 


خوب -جیفز چراللب 


۴دقیقه- کتبر ۱۵۵۸ 
جیمز میسون- کاپیتی ادو بر 
دورد آی‌د ندر بج-ماهیا: 
برودريك کر افورد. هنری 
اتارت‌وابتمن.لر وی 


۸۶۶۴۵۷ ۰ ۵ دیا ویر 


تیر (حنالی)) 

+ ۵ 

فرانسه» سر کردانست- بازی‌شافی 
وقانل‌ارزشی اراله میده 

این اثرجا 1 

این اترجالب‌جنانی محصرل 
انگلستان به بخرح وهان دین و 
بکار کردانی‌مایکلآ ندرسن‌تهیه‌شدم, 
در | مر یک بوسیله استودیوی استراتفرو 
پخش کردیده‌است ۰ سنار یویادوارو 
در ایپورست ( اسل داستان نوشتً 
2 ائی. دبلیو. میسون؟) پر از 
تکات وریزه‌کاریهای استادانه‌است . 
زوج مشهور 2 دین- آندرسن؟ قباا 
یکسری فیلمهای جنائی ول 
مثل خانتیر#تبیه و بازار ها 
عرضه کرده‌بودند . 
خیلی خوب-آلن‌دیدم 
۴۳ دقیقه - اوت ۱۹۵۸ 
اسک ر هو مو لک-هانواد 
رابرت‌ار کهارت- فرد پیشر 
ایوود‌فرکس.آن 

ول و90 وه ها 
و 5 
وانرنوینظمی (کبی) 

کنتینابتال 

تیه کنند کان پل سوستکین و 
بیجن کار کردامی چازاا 
"کزیستت از روی سناریوی تی* بی* 
کلاراد با شر کت‌مایکلرد گریو َّ 
ارت هورلی وررتالت از ۳ 

ی بات از : 
بر کمپانی کنتیننتاليك اف کمدی 
و ساخته‌اند که‌پی‌شك گوچك ‏ 
ربزراه ازمماشای آن‌لذت خواهند: : 
اسل داستان فیلم را ال 
با كمك وبوین‌نایت نوشته و دد 
3 ۳ ق بر ۱ ۷ 
:بط آور واطیفه آمیز آنر| کار 

دلب کر دذاست ۰ 0 
میت پر هیجان حومفری 
1 با مححنه‌های مسر مواکمدری 
سیر ب ۱ و 
فیلم تعابق‌کامل دارد - د 2 
بقیهدر 


۱ قسمت دوم ۱ 

درخلال |« 
اولن فیلم خودم ۰ ست‌وچهار 
کلسرح> وملاقات‌با «زاواتی‌نی> 
من به ایجاد چند فیلم کدی سبك 
دست زدم که ازمیانشان می‌توانم 
«مادالنا» , 2 مره اخلاف صقر > 
ويك پیرو کار ببالدی‌درسومعه > را 

اسم ببرم 
این فیلمه۱ همگی‌با موفقیت 
واستقبال مردم رو بروشد ومن گسه 
بدین ترتیب برای خودم شهرت و 
اعتباری کسب کرده بودم‌درصددتهیه 
يك قیلم جدی بر آمدم 
فیلم ی که ازا 


شده کودکان مرافب ماهستند 6 بود 


تعمیم حاصل 

که من و < زاولای‌نی > در تهیه‌اش 
متفقاً دست داشتیم » این فیلم در 
مرحدی بین فیلمهای متعارفی و 
فراردادی سابق و تحولات تون 
سینما بود : من همیشه باین ‏ 

معترف بوده‌ام ؛ درعن حال باید 


بکویم تپیه این اثر برای من و 

ک ته کرد بگری‌ندداشتيم 
این هشکامی بود که‌بارسنگین 


شکست. شکنت‌نظامی وروحی با 

ِ 


یکی ارروزهااسالوودا تجلو ۲ 
تبیه کننده متهور فیل که خود را 
از اعقاب خاندان 2 بورژیا میداشت 

۳ بالاخره نیز براثرمقاصدوخیالات 


عکت؟ 


دور ودرا کارش بورش 


کش 

مرا بدفترکارش درقصر یی انجل‌و 
فراخواند : 

در آتجا ازمن پرسید که آیبا 
حاضرم تبیه يك فیلم مذهبی زا 
عهده دار شوم با ته .و توضیحا 
افرود که داستان‌فیلم مر بوط به‌يك 
عده زاثریت بیم اراست که پای پیاده 
عارم زیارتگاه < لورهتو> امیشوند 
تا شایب. معجزه‌مقدسین‌شامل‌حالشان 

شود و بپنود یابند . باین‌ترتیب‌بود 

گذشته نجات بتش‌هستی من وهنر 
۳ 


نت 

ای؛ مارا مرکادر و مایرین 

ا 55 


ز پناهند گان سیاس 

آلمان‌ها به علئی دو جستجوبخان 
بودند جزو سیاهی‌لتکرقیلم‌پذیرفته 
و بدین‌نحواژ نظرمتعاقبین‌خود پتهان 
مائدند؛ البته‌پناه دادن و مخقی 
1 این کروه يك مسئْله دیکر 


وان ایتکه در 

کثرصیاهی‌اگر ممکته 

یادم نمیرود که در یکی از 

وزها ‌باران شدیدیشروع 

شد واطراف‌کلبا همه‌جارا بمپ‌ها 
ویران کرد بی آنکه‌یما در داخل 
محوطه آسیبی برست 


متاسفاته من کبیه فیل. ان 


2 ترزاو نردی « ازسری 
مد بهای عبکی است که 

3 دسیکا قبل از ایجادآثار . 
جدی خود بوجود آودده 
هنر پیشه اول‌ایی‌قیام.. 

«[ نامائیاتی» بو 

میخود... گذشته ازهمه این حرفباء 
و درعین حال که من‌قبول می کنم 


سوژه فیلم مورد 


اژعقاید و ایج 


بحت‌تا حدودی‌دور 
مذهسی_بود» 


> را فیلم 


1 


همجتان < مسماو 

خوبی‌میدانم 
سمنمای « نئور تالیست» 

آمریکئی‌ها در چهپارم ژوئن 
۶ وارد شدند وباورود آخان 
دوره پرماجری وعجیبی در تاریخ 
سینمای ایتالیا اعازشد. 

کد از (سکتر ها مرلسای 
سن‌پل تمام شد واحد تهیه فیلم به 
استودیوهای مجاورتیدپالاتین منتقل 
گفت و درآنجا ظرف يك ختبه 
2درواژء آسمان> یاتمام رسید. روز 
های‌پر آشوبی که ییاز آن ترارسید 
به هیچئی‌مجالآند,شیدن نمیداد؛ 
چه رسد با نکه کسی بخواهد طرح 
بیه‌فیلمی را بریزد. اصولا دیگر 
ستودیوودوریین ووسایلی‌باقی‌نمانده 
ود که بشود دست به‌تبیه‌قیلمی‌زو. 
با همه ازهم دورافتادهبوديم » هر 
بك یه عنهالی : خود و برای خود 
تدگی میکردیم وازاحوال هم یی 
یندید وهمأن 


جلو. 


و لمانتعام‌شده 


از فیلم 


بدچه 


۰ ند رگ < 
_-سوو ومر بوط هر ند کی دون 


بود؛ همان که 


بی‌خبرماندم ۰ اماوضع‌خودم در 
ایام ازاين قرار + د که به جپت 


يك صحنه از « وروازه آسمان » اثر«< دسیک » ... 
این فیلم بسب هخا لفت مقامات مذهبی‌ردی پرده نیامد و 
بر ای‌همیشه تو قیف‌شد 


- بچه‌ها بیائیدسیتمای تلو 

بشیاد نبادیم بمرورایام و تدریجاً 
صورت گرفت. يك‌نفریمن گفته بود که 
< روسلینی> دوباره فیلم‌سازیر| از 


آین‌شخص‌توضیحاً 


سر گرفته است ۰ 
همیتقدر اقزوده بود که : داستان 
فیلم روی‌زندگی کشیشی‌دورمیزند. 

مدتی ازاین ام گذشت ايك 
روزمن‌تصادفً با «روسلینی #وستاریست 
آثارش ‏ سرجیوآمیدی6 برخورد 
کردم » یعنی آتدو را روی پله‌های 
عمارتی درحوالی م رکز شهر نشسته 
دیدم. جلورفتم و بعدازسلام وتعارق 
از روسلینی‌برسیدم : 

- خوب» چکارها می‌کنی ؛ 
گنراندن امور موقتاً به ووزنامه 
تکاری مشقول شده‌بودم؛مجله‌ای که 
من در آن‌کار میکردم ودرواقع عطو 
هیثات تحریر یهاش بودم باصطلاح يث 
مجله سینمائی بود ولی بیشتر بامور 
و ات 

این مجله بالاخره پني شماره 
هم بیشتردوام نماورد و تعطیل‌شد » 
اما من بیآنکه منتظر تعطیلش بشوم 
آزشماره چپارم همکاری‌خود را با 
آن‌ها قضع کردم» دلیل این امرهم 
روشن‌بود» علاقه من به‌سینما خیلی 
دیشتر |زعلاقه‌ام به‌سیاست‌بود . یادم 
هست که درشماره اولاین مجله در 
ستونی تحت‌عتوان < چه‌قیلم‌ه‌الی 
مایلید تپیه کنید» از من خواسته 
بودندعقیده خودم‌را بنویسمعقیدهام 
برای خودم‌کاملا روشن‌بود» درآن 
متون‌مقاله من شامل طرح ات 

1 1 وارد بودم ار 
ران‌ها آشمش «سی‌میه‌یام۱ 
تب انردرر 
لو) و دیگری «کایللوت ) 
( کلاه گندهه) بوو 7 
درخیا بان لومباردی شببادر آسانسوری 
میخوابید ویگانه مابه خر شور 
شانسش‌این بود کهپدربزر کی‌داشی 
که بسیار بوی‌محبت‌میورزید. 

این 
حرارت‌محبت‌خانواد کیام‌میتا) ی 
کوچولو را کرم وزنده نگاه داش 
و اژتباهی‌نجاتش‌داد. 
اما 2 کاپللونه» دراین دنیای 
ببناورکاملا تثباب ود ۲ ۳۳ 
نداشت که باو توجهی کند یا جزئی 
علاقه ای نشان بدهد.بلاخرءه راز 
به سرقت و رنسدان کتید... این 
چرلوها به‌ترتیب دواژده سال و 
سیر‌دء‌سال د اشتند:لباسخانرژ ندب 
ها وتکه‌پاره پارچه های رنك ورو 
رفته تشکیل‌میداد» سی‌میه‌تا شنلی 
در اروعجیب بدوش‌داشت که بجزيث 
زیزشلواری مندرس زیر آن‌همج‌چیز 
برتن‌نداشت. کار این‌دو پس بچه این بود 
که بهحض|ینکه سمصد-چبارسدلیی 
از وا کس‌زدن کفش‌هاعایدشان مد 
به باغ ملی‌ویلابور کز که آن‌جرالی 
بود رفته اسبی کرایه میکردند و 
به سواری ۳0 
«زاواتی‌نی #یرسناریوی وا ی 


" خودش‌ازا بن اسب‌سمیل بسیار یبای 


شاء رانه ای بوحود ورد« 
فکر تبیه فیلمی از زندا کی 
راین‌شبر سرمیبرد وی 
این‌مدت بادختر جواأئی‌ننام 


» آشنا شد و 


با«بریژیت باردف» درقی 


0 


رها هه امواواز ی ۳ 


خود درایسن‌پس نشان داد 
که‌دست کمی ار مارلون برآندو 


برای اطلاع بعدی سنوال نمود « 
تدارد ! 
استیفن مفرور وسرمست اژ 

این پیروزی عازم انکلتان شد 
تادر فتیوال تأتری که‌دراین کشور 

گذاد میعد شرکت کشد وی زرد 
> 2 سر یف بزر کترین 
بزودی دراین‌فتیوال درپیی(دود حنرپیشکان تاعر انکلتان قرار ۰ 
کنران> ش رکت‌نمود که‌موردترجه 
قرا ر کرفت . 
فراز و شیب 

سالهای یمد ار ۱۹۵۶ ببعد . متوجه‌موفقیتبای بی‌دویی بویت شدم ‏ . 

برای انتیتن‌سالهای طلمت وتره و از وی دعوتی برای ش ر کت 
روزی‌محسوب میشدند . استیفن‌طی فیلم یعمل‌آوردند. اولین بار«لتدن 
سه سال بافقرو درماتد کی دست قیلم> قراردادی باوی اماء ثمو 
بگریبان‌بود.وی برای امرار معاتی ودرفیلم #مرده کمنام> ول نسبتا با 
اجبارا بهشتلپائی ازقبیل مربانی» اهمیتی بمهده کرت ویازّا 
آکهی‌چسباندن, وا کی وغیره تن شرکت درفیللمهای میا 
درداد وا زآ ن کذشته زندکی تکیت همیخه رلهای منفی‌را بعپده 
بارش باعت شدکه ماههای متوالی : 

ماجر ای رفت‌ان؟ ۲ 
۱ 


ژء 1 
قب و 


د رفته دیده ودرمنتهای صد« 
دوتن ار رشن هش سعکان جوان فیله‌های دراماد ت‌ ۱ 5 


امه 


فیلم رابعهده داشته و دك آو ازه‌خوان و کمدن مشهور بر ای او لین باردل درامی دد ان فیام بعیهده گر فتها 

باین موضوعات اعتفائی 
ی عاقه ت‌مصمم ممشو د با انا 
مقابله نماید .بااشکه بسختی‌مجروح 
۱ 


وزخمی 


ی وقتی یی برد 


وضع حمل‌خو | هد 


مبشود 

که همسرش بزو 
کرد ازلجاجت و خود سری دست 
«رمیدارد 
گس اون ال لاد 
کرستین‌وهاردنبرك حالا در 


آقر بقا محنك مشغو لند.در ادا پیروژی 

ازان تاز ات الیل رای 
مریئیبا بکمات اتکلیها 
میا ند الم انبا عقب تعیتی‌میکنند , 


دراین میان کاپیتن‌هاردند لد بسخت 


+ 


ی 
زخمی مم‌شود ودر بیمارستانی ستری 
میگردد. 

باوجودیکه‌هاردنبر بهمسرش 


1 کزچن احتیاح دارد» اوازاخدن 
خودداری فیکند. 


کرستین که سفت هعاب و 
ناراحت شدء باخهموهضب کرچن‌را 
ترك مینمایند. زدرپاریس؛ کریستن‌یی 
میم د کهآتچه درباره‌نازیها فکر 


میب؟ ده اشتناه ازگزدر آمدء‌استد 
4 ‌ ۳۳۲ ۵ 
سس ۳ انخ جه خر جدا پومیش د. یکفر 

سر گردان بر اه‌میافتد. برمیان زمان خانم‌ادناقربر»وبالاخرهچبار 
راه بووانی» اقتبای از کناب یسر 


فروش جان ماسترز اینها نموسة 
سم 9(۱ک) 


7 ۲۱6۵ ۳ گ 

کچ" 
۳۳ رهای ه ان 11006 عصناه ۷۲ 9۵ ۱ 


بگ رلهای زی ۲ 


سین 


می ریت 

س__ سست ۱ 
فیلمهائی هستند که‌ازتوولهای پنت ‏ ۱ 
سلراقنباس شده وباموفقیت شکرف ۱ 
رو برو کردیده| ند 

[للیچمن» تبیه کنند‌نا؛ 
دوسال‌پیش امتیازتبیه فیلمی‌ازروک 
ول بست‌سلر ایروین‌شا <شیرهای 
جوان>رابا مبلخ گزافی خرید. هر 
چند درهماته‌وقع توانست آرزری 
خودرابر آررد واین داستان‌را,فیلم 
بر کرداند ولی پس اردوسال گوشش 
وتبیه مقدمات ولوازم کار سال فب 
موفق شد ترا بسورت فیلمی‌در آورد 
کها کت رمنتقدین روشنفکر جهان« 
بارهاش قلمفرسائي کننه چارل رن 
منتفد. مجله موشن پیکچرهرالددد 
افهادی لا ازان فلم ی 
گفت 3 

« کیفیت, اصالتی بززگ دون 
سینه‌ائی شهر‌های چوآن می‌بینیه ۰ «» 

5 که بامث میشزد کرده ۱۳۹ 
بیشمارتماشا گرا بان بکفم/ 


موقتیت وفروش آنراتضمین 0 
درشمن ؛ دمیتر يك ازهز ار آن‌فر اندوی 


برای لبیاهی لک 
بدون اینکه پولی‌با 

کاز دمیتريكک دوشوهای 

جوان 4 مورد تحسین کلبه منتقدین 
فرار کرفت . عده‌ای اظپار عفیده 


,کردثك او تحار سهداشتانمعتلن 
فا 
آن مشکل و سخت است . خوده‌میتر بلا 
بعقاز اقمام فیلم بخسرنگاران گت 

«ابن فیلم که تپیه‌اش یکسال طول 


کشید » برای من یائت‌ازه ده‌ضال 


بأوی در تبیه فیلمپا کار نرده‌اند 


لم را؛پمر بط داده که تصور کردن 
موتی‌بازی کر دمافیالسثل 


ز<مت‌رمشةقت داشت نقیه در صفحه ۲:۸ ۰ 
اتلمرازی مرف بای 
۱ 


1 
ِ 
و روما ها ندوحمجه موتویم 


2 


که خیال ماهار 

کر نناند.. 


پس‌حالا دیکر برای‌توچه راهی‌باقی 
میمالد ؟ 

حیح » غیراز اینکه‌یلاحته‌ای 
بزئی که بتوانی «غیی ممکن» را 


حملی کنی » چون این یکانه چیزی 

ل دراینلحظه قدری جلوتر 

خم‌شد و آهسته افزود : 
38 - چطور برایت بگویم ؟ مثلا 
دوروبرما همه‌جا دیوار کشیده‌اند؛ 
امابین‌ما واین آسمان[ یی که‌بالای 
صرمان است دیگر نتوانته‌اندسد 
وحایلی بوجود بیاورند؛ولزومی هم 
ااشته که ایشکار را بکند چونکه 
آنند بكث‌فرد ,خر ازیرو ازعاجز 
ای محال است تراتد از 
متقیم بطرف آسمان برودو 
تایرایق جلسوی آسمان را دیوار 
تااینجاید استان 

> درشهری ما 
5 


که 


اتید 


‌ 
ت دست ازشغل‌وزنه و 

آرنی جارویی > که در ژندان 

ار بر «بن> و 
فرار كمك خواسته است . 


خر و برداشته برای حك 


۹ ی 
زندان سکتی‌می گزینتد وا 


کریزاندن ۶ آرنی> |زژندان واقعاً 


محال می‌تمانت - و آتدو نیز دلیل اصرار آرنی را 


برای قرار نمیدانند - قصندارتد از کمك باومنصرف 


کشته وخودرا بدردسر نیاندازند . 
اما« آرئی> درزندان يك نفرتگهیان را مدوم 
کرده ومیداند که مجازات این‌عمل |ء اماستءمقامات 


مر 


زندان بطورقط درظرف سهرورعامل این‌جرمرا- که‌فعلا 


ناشنای‌است - کشف کرده وشدیدا مجازاتی‌خواهند 


کرد ازاین و2 آرنی» تاقنل از گیرافتادن‌و کشفشدن 


کناهش بایدیپرقینتی شده اززندان بگریزد . 

بطرق آسمان .. يايك‌کاردیکری از 
این‌قبیل... یامثلا ء همین‌دیوارهای 
زندان که رویش شب‌وروز تگهیان 
خيك میدهد .. 

میدانی که بمحش‌اینکه يكنقر 
خوآهد طنابی.روی دیوار بیاندازد 
آنا ملتفت می شوند ومچش وا 
مگیرایه : 

اما | کرتويك آدم غیبی بودی 
چظرر : هیچ در آنصورت دیگی 
نمی‌توانتند جلویت رابگیرتد وتو 
هرطور که دلت میخواست‌از زندان 
بیرون میرفتی ..: اما چیزی که 
هست قونمیتوانی‌تقیب بشوی » یعنی 
اینکار محال است» اینست که آنها 


وسیله جلو کیری نتراشیده‌اند ... 
پس | کرمیتوانی‌سعی کن‌غیبی«شوی» 
یا يك همچه‌کارهائی که اسلاشدنی 
نیست.سعی کن‌يك کلکی بزن ی که مثلا 
در آن واحد بتواتی در دو محل 
باشی؛ بتوانی توی يك سوراخی‌قايم 
بشوی که يك نفر آدم معمولی محال 


است تویش‌جابگیرد؛بتوانی ازمیان , 
دیوارها ردبشوی وهیج درودیواری 


سدرا هت نباشد: یك همچه‌چیز هالی... 
يك وقت فکرنکنی که من دیوائه 
شدءام» یامیخواهم دستت بیاندازم» 
آرنی... کفتم برایت ک+ اه مدتها 
پیش مأمورین زندان جلوی تء 


مانده 

2سان کونتین 


1 


> را 

اد کوتین > را نوی ۰۰ 0۲ 
رنی تو میخواهی فرار کی ۳ 
هم داری » یی چاره‌ای‌نداری ز۲3 
از اینکه محالات را عم" کِ 

ی 1 


برای چند دقیقه مانطورک 
یر اقتاب تعسته بودیم ۰ خاموژ 
ماندیم» بعد ال درحالیکه.د 
رابه محوطه‌مقا بل دوخته 
برده وراهی تفس انح 2 
کفتم چیدااکرده ات ۱۳۳ 


میز ندو موفق‌هم میتوا 


باشی یانه » نمیدانم . 
خودم همچه قدرتی نمی: 
انجام محالات رابلدنیستم,:, 
که راحت و بی خیال مر 
دوره‌ی حبسی خودمرا 

ساله...ازشانر دهسال‌چها 
سالش راط یکردهام... 
خداعال 


باش 

کم که بداند برادوم‌وقتیکه‌شنیده 
مااز كمك پاومتصرف شده‌ایم چه * 
عکی‌العملی زعانداده 


من‌بعد ارایتکه‌داخل الاق * 
شدم ودررا. ازیشت بستم:مدتی‌همین ۱ 
طورسا کت ایستادم وناونگام کردم : 


درفنم رویرویش روی يك نیمکت 


نشستم وبازهم هی‌نگنتم..«روت» : 


ی دا 
خودش مشفول‌بوده زیررسیکاری‌نیمه 
دی که کناردستش برد تگان‌میداد 


س کت ۱ 


۱ یتریش> اخیر| با یک‌دیگر رو 
شدء ومدتپا درباره دوران پرافتخار کذشته و روز های‌خوش ه 
صحیت کروند وختد ید ند , 

این دوهنرمند هنوز هم مورد توجه قیلمازان هستتد . 
سل 
8 کرنك» 9 باصطلاح ان پشکاناستخواندر 0 انن تکییان ک 
ی حنوز هم قیلسازان ازآنبا دست : مر وعلتی پیدانکریمه 
جیوه میدهنه | 

جایزه گرفتر 


۳ 

آخرین‌فیام کلن ف-ور 

پرتاب ازدر> تامدارد که‌ارشست 
بور کتاین‌هم در آن‌رلیایفا میکند . 
۲ قای‌سید اسماعیل‌سیدعلوی 


۱ - از 


برادر کوچث 


اوسال «شمی کاپور > 
راح‌کاپور اطلاعی در 
دست‌لیست زیر هندیپا مثل اغلب 

کشور های آسیائی نشریه مرتبی 
ره مشخصات هتر پیشگان‌خود 
ندارتد که مابتوانيم سن وسال‌اور | 
برای‌شم استنسا کنیم 

۲ - میگویند بزر رین 
کار کردان هندمحبوب‌خان است که 
تا کون فیلمهائی چون پوکار - ملکه 
حانسی - مائگالا - ومادر هندرا 
کار کردانی کرده است‌ولی این البتة 
وفرطی اس تکه ماعطمت فیلم را 
ملاك بزر کی کار کردان بدانيم نه 
محتوی آنر او کرنهباید< بیمالروی» 
یا«شاهارام؟رابزر کترین‌کار کردان 
هند داتست 

۳ تلم )باه بمام 
هنرپیشگان فیلم مزد میکیرند 
هیچکس محض رشای خدخودش را 
بزحمت نمیاندازد 
۲قای «م مب ج- س» 

یس‌از عسرض تشکر ازمحبت 
شتا جه‌نویسن دکان مجله بایدگفت 


ه 

در 


۱- از«اجیدزکا کنی> فقط 


تن 
لته زیر 

محله << 

و نامه جع کانه ای تام‌هعر بیع مود ]طرخووارا| بویت 
تاباته حه‌به| کثر بت نامه‌هایر سید بتو ان‌عگی‌هتر پیشه ای 
|اکه بیث از همه محبوب است ؛ بچاپرساند 

بدقلب 


مرد 
خواهند داد 
۲ - نرشتن قهرست تامتل 
فیل بای‌جنائیودرام کهامسال‌خواهید 
دید بدوعلت غیرممکن است : اولا 
سال‌دارد بیایان میرسد ثا تیا برنامه 
سینما ها بتحقیق مع‌وم لیست و 


امکان ندارد قبلاآنهار! پیش‌بینی 
0 


۲ قای محمد حسین صادف 
نژاد 

13 ۱ - 3 آدی مورفی > فیلم 
با گشت ازجبنم»ر| که شرح‌حال 
زمان‌جنك خودش بود در آمریکا 
بازی کرده ولی هنوز جایزه اسکار 
نگرفته است 

۲ - فیلم «غروروشهوت> 
هرچندفیلم پرخرج وعظیمی بود 
ولی جایزه‌ای‌درفستیو الهای بین‌المللی 
بان تعلق نگرفت 
قای‌ناصر ذ کری ۹ 

۱- صدیح است. آن‌فیلم در 
اولین فستیو ال‌سینم‌الی تهران‌جایز, 
نخسترا گرفته بود 

۲ - «ربچاردتساد> رل‌اول 
فیلم ثر اب‌روی> را اقا نمود . 

۳- چاپ کردن عکس برت 
للکستر که ج‌زو سئوالات ثیست 
عوجه داشته باشید که تقاضای‌چاپ 
عکسیای هر پمشگان را درنامه 


متشکريم 
جدا کانه‌ای هرستید 
دوشیزه یابانو یا] قای 
( ات ‌« 

۱ - وال علت توقیف آن‌فیلم 
را ماهم بدزستی. نقهمیدیم‌میکفتند 
بخاطر اينکه تعضی جنبه های‌زشت 
ژند گی‌مارا برای خارجیان روی 
ثوارفیلم‌تشیت کرده‌است آغر اتوقیف 
نموده‌اند ۰ شایدروزی باردیکر از 
توقیف در ید 

۲ - شما ازچه کسی‌شنیده‌اید 
که‌هنر پیشگان زن ایرانی از «راه 
تجابت بدررفته‌اند» ؛ وانگهی| کر 
هم رفته‌باشند چر| اسم ورسم آتبا 
رااز مامیخواهید ؛ 

۳ ستوال‌موه‌شما + مرول 
به‌بعضی لفات سینمائی خارجی است 
درطی مقالات کوئاگون مجله در 
سالیان اخیر بخودی خود پاسن‌داده 
شده‌است , چنانچه مطالب مجله‌را 
بادقت خوانده باشهد بدون شث 
بایستی معانیآنهارا بدانید . 

۲ قای محمدصاد ق‌صدقیا نی 

۱ - فیلم «شاهان به‌پیش 
میروند؟ هنوز بایران نرسیده که 
تارین نمایش آن معلوم گردد ولی 
میتو ان‌پیش بینی کرد که این‌فینم را 
سال دیکر خواهیم دید . 


۲ - تام‌اولین فیلم جین‌پیترز 


کابیتن کاستیل > بود . 


۳ - تقاضای خودرا روی‌کافذ 


جدا گانه‌ای. بفرستین . 

انشبسوازوم 


در 
۰ باز س 
۳ ِ ذی‌نگردویل 
رهم ورد ری دلوزو ۱۳ 
بوده است ِ 


۱ ۲ 2 سهلول9ا منک 
کون مد ور 
اتبای از اثرکلامیك ری 
موسوم په«دخترسروان ) از ۲ 
این‌فیلم وان‌هفلین - دیوکلیشدفوری 
رلهای ب و کاچف (انقلابی روس) ۱ 
مین کبیر (ملک روت ۱ 


آ قای‌هود ملکمی 
۱ - نوشتن مطالب‌تکنیکم 
عدمژیادی از خوانند کان را خر 
میکند . ناچارماهم از نوت آلبا 
خودداری می کنر 
۲ عقیده‌ما هم‌در مور فیلم 
های وطنی‌تقریبا مثل‌شما است 
۳ - محض خاطر شماوعده 
دبگری ازخوانند کان فپرست‌مطالب 
را برداشتيم . 
؛ - عکس هفته را هم چاب 
کرده‌ایم . دیگر فرمایشی 
نداشتید ) 
آقای کیومرث شریف ی آذر 
ازعکس ربب و کرافی شم در 
آ بنده استفاده‌خواهدشد. پرسیده با 
طولانی‌ترین بوسه‌در کسدام فیلم و 
بو سیله کدام‌هذر پرشه ها |نجام‌شده ۲ 
واله خیال نميکاهم زیاد موضر 
مممی باشجولی بهر چهت‌ما +نمید اه 
]قای ناصر لودرژی 
اصنهات) 
۱ 0 ور وف 
موففیت‌فیلم معروف بر 
فقط ررصحنه هایعشقی ِ 9 
ورنك آمیز ی آنست ۰ بای 
است بکباردیکریتماای آه 
7 اشتباه قناوت کردهابه : 
و 
«فانخ > دروغ محضش 1 
پقیه‌در: پل روو‌خانه کوایر مه 


ِ- بفار ۳ كت ۱( 


در ناه هعم* جه دراو و آستد 

۱- بهترین فیلم سال ۳ - بهترین هنرپیشه (الك گینم.) ۲ هت د. کار واز 
(ددٍ یدلین) ۳ - بهترین سدارامت (۱ 


لیر بول ات بهتر لین مور باث + 7 حر۶ 
و بهتر ین ایلمبرداری ۷ ب هی نتاز 


آمشت ور سینان ۳1 سار دلوسی 


: 


باستر 


و بل با لدت - الک گینس - جك هاکینز 


دی 


و رت 


و وا 
26 سح سس سر گید 


سرد سا یا و 

رحس و 

۲ 
کر | کترهای دیگری‌هم وحوودارند 
که وچه سیار طبیمی و عالي آنها 
را میشود دست نخورده رگامل در 
طبیعت؛ درغوغای‌زند کی‌پیدا کر 
یافتن دویسر پچنفهرمان فیلم 
را کسی> ری بسپاروشواروطاقت 
" فرسا یود . <5پللونه 4ولاسی‌عیه. 
ت ی که منود زله کی اوقت 
نم ودره ونر عنی‌هوردند 
بن خیلی‌زشت بردنده تاحدی که 
یباً از رمختآدم افتاده پودند 
اعلام کردیم که پرای‌فیلم خود 
بچه با چنین متخصاتی لارم 
پدران و مادران گرره گرو+ 
بیه‌هایعان را گرفته باستردیو 
موردند 
آزمایش‌این بچه‌هاورسيد کی 
دشان‌توامبایکدورهارتران 
ویرژحمت د. بالاخره یکی 
به‌ها پیداشد , این پسربچه‌ای 
فالدواسموردوتي > بود. 
م دا نیزبمد. از چس‌دی 
نجووزحمت‌باقیم: این 
ش < فرانگواپنترلگی > 
بدرش‌شهل سرا بداری‌داشت 


رید 


حزز 

۱ 
سجاعان» با گرگوري‌يك ار ده 


جست»۱ 


پنكیر ار شهرت‌وه, ففیت 
و ۴ 

زند کی حنرپیشکی خوددررم ؛ در 

فیلم <ین‌عور> بکار گردانی«وبلیام 


وب بازق مهبالند 
عشقی دوز انو کو تاه 


افامت درم ۰آخنذائی‌باماریلا 


«رینالد »که همه فگرمی گردند 


بعدها ازهتر‌پ‌شکان بزر که ایتالها 
خواهد‌شد... اما امروز «رپتالدر > 
شا گرد نانواست, و«فرانکوا فترت 
لگی » ازهنر پیشه‌های‌محبوب کشور 
مایشمارمیرود 

«وا کسی» باهمه شور وعلافه 
وزحمتی که درایجادش بضرج رفته 
بود گرای تهیه کننده‌ا جز فرر 
چمزی ببار نیاورد... يك‌میلمون لبر 
سرف تهیه این فیلم گردید منتها 
از بدشانسي تمایش آن‌مفارن‌بازمانی 
برد که فیلمهای امریگالسی رده 
میسافا را افنال کسرجه و سمل 
تماشاچیانر! بسوی‌خودمیگشید . 

امر یکانی‌ها غول‌خودشان فیلم 


«دا کسی>را< مخاظرنیروی‌ساز نده‌ای 


که ایتال را ازورطه‌نابسود کننده 
چنك یرون کشید ونشان داد که 
این کشو هنوزحیات‌دارد ۰« حت 


زندگانی لذت 

۳ ی از سپ ۵ بل سو آز 


تیگ 


بت ناسف‌ار 


حلا استیفن درززند کسی ققط 
دارد وآن اپشستکه يك 
دای پهداشود ول اول 


بذ هت آخراوتا مسال 
رلاو را بطورقطعی وسام 
پا ز‌نگردهاست و اکثرا فیلمهایی 


راداشته ویا 


۱ 
فیام 


با رلیای دوم وسوم 
اشکه تحت‌الشماع سابر هثر پیشهت 
این برای 
استیفن آرزوی. بعیدی پیست 


جر لیام رده لت 


تست بت بت ست سم ست صنه ( نش سممونات آیوان؟) 


شیر های‌جو ان 


دجستجو>» , مکی در آفتاب> : 


« ازاینجاتا | بدیت>»: داتران‌میگنب» دسته ار کستردلیو: 


و «ازدست,فته *نموداری از استعداد 
دتوانالی اردر ایفایکارا کتر ای 


" متفاوت‌است . براین‌اواخر ؛ موتتی 


پی‌ازمدنی دوری]ژسیتها»دردوفیلم 
«رینتری‌کاننی >واذمرهای چوان» 


1 
حردو بر گردانی دمیتر يك‌ظاه رشد. 
ولبرهم| کنون مشفول‌بازی درفیلمی ‏ 


استکه«منزوی>نام‌دارد . 
تیه 


و 
سم پایدخوشل 


احساس تثبائی 
یا 


۱ 


| جوان > بر ای آر 

موتیبخبرنگاران وا من 


«دین‌ماراین 4 نمریاپاژی ۱ 
و 


نمایش خو اهنت گذآردو باز 


جواب ابن سنرال را 

۰ وسابرلن 

# باز بکرانه بگرفیلم 
اهمیت‌رلی که دازند» عبارن 4 
از 

هوپلانات س ۳ 
رای زد 
بریت(درنقش گرچن). 
شل(درنفش‌هاردنبرل) سوا 


ریکت)- لیلیان‌مونته 
فران-واز). : 

* موزيك متن‌فیام| 
های <ه و گوفریدها 
فیلم<افسونگردریا »)1 

واجراشده است ۳ ۲ 
* ارکردان ف-ونو 
«ج ماك دونالد» 
محله فیامر اند -‌ ۳ 

جح هم 
7 هی ی ی سفق جح و وی 

| نمای ی ۳ یرانی | 
1 

1 

ُ 

ٍ ۳9 

0 ۳۳ ۳ دنگی ۱ 
ابر 0۶6 کوج ؟ تال 
۹ بآ 

راد شترینو*لیترن ن| فبلء بکه تاکن ون‌دداپران‌نبیه شده است ۱ 


‌ 1 یج وج یوج و و و و وی سم و جع جروج رو رو ری جر جر جروج جروج وج ج و ج وج وج وج و ج و 


مين یحیسم 


سول . بو لور ز 


لس ود ِ ۱ و 
۶ ی 2 یادها و .۰ ۲ ۳ با ۰ ماره ۱۸4 
9 ‌ ژ 4 9 #ِِ 
ب# ح ‏ ۱ ۱ 
‌ ٍِ 
1 ۸۹ 
ارت شسست ؟1)) ۰ 
7 یا ۱ ۸۸ ۳ (ن: 
((ادسن << 0 
۳ ۲ ۳ " 
» ‌ ۸ ی رم 
۳ : رآن استک 9 ۱ 
7 ۹ زای ب ۷۰ 1 ۱ 
هد ۶۱ ۱ - ماری رالوسع 
شک ۱ وج +ساه. ۱ ۳ اکن 
تک ۲ شرا ف ۳ دور فلا وم 
و ۰ کرب؟ , 2 ۸ #۵ 
۲ ۱ بث۳۹ ‌‌ 1 ۳۹ ۰ - حنك 
فیلم دم کی هنن‌پیشکی. ۶ سسص تب عمودی؛ 
م چبره این عس‌پهشه حا هرورو, 5 حواهید ۱ - حتازت 
شداخفت » ن مشپور وعترمند هالیوو دهستند وورسا ۱۹۵۷ به‌اطر بایدر فیطی لانیف ۲ فوتاز 
دریافت جایره اسطار ب ۳- ورا ال 
نان شتاخت برای ماینویسيد‌شاید برئنه پکي از سه جایره‌این‌مسابقه شوید 111 
۰ 7 بل متقاطه ۰ - خال کل 
«ببته دبر ژزه آ» و 9 ِ سم ۱ 
2 ‌ - ۷ - ادموند پردام 
شنک افقی : و 
رن 6 ام وت و۳ ۳ 
۰ ۰- نا 
۱ عشوونفرت . 
۲- راج 
۳ گرزران 


: ۳9 
آرازمشمور ترین هنرپیشکان 

هالیوویو کمپاني مترو کلدوین مایر 
است وا بامروزسرفیله‌های موزیکالی 


مانند« پلیل نم اررلان > ۰ < زیبا 
منظر < کیت‌مرایپوی> < کدم 
۱ سایعات»:«زی گفیلد کبیر > و« ]هنك 
#ممیله شر کت نمودداشت.نا کمی 

دقت میتواتید نام‌اورا پیدا گرده و این خانبزمالی ازمتهررترین 
هذرپیشکان هالیرود بودوبا وجود 
اپشکه مدتهاست که از سیندا کناره 
کهری کرده معذلث‌هده بسیارز یادی 
ازهلاقمندان سینمابا نام‌ار آشنالی 
دار تد وهنر نمائیهای‌اور اهنگامیک 
دختر خرد سالی پود فراه -وش 


تیدوا , 

۷ سدوشمره 
نس جف جبان‌ین 
۸ب سامسون ۸ مدرقو9 
*-[- زاهد ۹ 


«بر ند گان جدول‌شماره۳» 
۱- درشمرها کرم نام زاده(تمران) 
۲ > مهری پورسفا(رشت) 

۳ > بری مبران (آپادان)  .‏ 
که هیلدا سیمونیان(تهران) . روث 

مرح در رشری 


٩۱۴3۰۱۱50۳ 


۳ ی 2 


باشتر الد هنر پیشگان بزرلك ومعروف ابتالیا : 


از شاگی فت .ریک باتالیا. جیاناما ربا کاناله 


فت ان قاری توسط ‏ اک ‌آناایان اه ]| ده س_ نم 


سب 
اه ۸" ۹ الشرق ه 
جان‌پین » لینداذارنل. بتی‌گریبل» 
کرهن‌مین‌انقا| و جین تیرنی نام 


افیت 

فف ترصتان آفاربرجسته‌ای که 
۱ ول پس بایان - خدمت ارتشیو 

شر لت درجنك جپانی دوم سبیه 
کردء است می توان به « قرارداد 
شر افتمندانه» و همه چیز دربارم 
ایو اشاره کرد که چندجایزه‌اسکار 
بانها تعل ی کرفت وفیلم دوم سومین 

حا 
توگ دراین خلال چند فیلم‌هستند 
اجتماعی وبامط لاح حاوی پیام 
اه است: کته میج 
ترنتان ۸ خانه ای در خیابان 
2۰۹۹۹ بومر انك» (معافات 
ل) و لب ارغوانی»هستند 
زائوك چندی پیش ارتبیه يك 
فیلم پراهمیت وقابل‌توجه دیگر : 
روشه‌های آسمان» ( صفحه ۱۳ 
بینید) قار غشداست ‏ این‌فیلم 
1 برای چندمین بار به‌سرزمی 
7 ۰ سرزمینی که 
ی ازحوسبای شدبدخود بعنی رد زانهنب وی شاخت 

1 


الیز ابت-لرز 
مهدجه همه 


گرافی ماهرانه تدسکیاف ارزش 
فراوانی برای آن کب می کند 

صحنه‌های خارجی «فانونو بی‌نظمی > 
در استودیوی لیون. |ینتر نشنال‌فیلمز 


خیلی خوب* ] لن ویدم 
۷ دقیته * ژو یه۱۹۵۸ 
مایکل رد گریو * رابرت 
مورلی*رو تالد اسوابر* 


تصبص 
زانوك مجز شکار به‌چرکان بازی و 
اسکی نیزعلاقه‌مقرطی‌دارد ودراين 
ورزش اخیر مخصوصا بسیار متبجر 
آشتی 

نکته‌ابکه حیف است نا کنته 
بماند ایذست که این‌مرد » پس از 
سال‌ها معمارست درکر تهیه فیل و 
تمای تزديك با هزاران زن بسیار 
دلفر پب وجذاب؛ باصطلاح‌خودمانی؛ 
آخرعمری دل در کرو سترو فیلم 
«ریعه‌ها ی آسمان» کذاشته‌و | ثی‌از 
وی منفك تمی‌شود» رث ی که زیبای 
قانل‌خلاحتله‌ای‌هم ندارد.. 


«ژولیت + کر کو> 1 لترٍ ی 

۰ این زنا 


بردسی ,یلدم ای ۱۳ 


دنل عطا صذ عععصعل 


خطر درشب ( جائی ) 
بونایتد آرتیستس 

بای تسیا حالل این 
اتلیی که مترض 
کلیقورد آیرانن درنقشن مقتی اوینسنت 
بالی درنقش روزنامه نکار: کرریفیت 
جونز» ادی‌باریرن لبوّنارد ساچزو 
ویکتورمادرن ارزش کمی‌برای آن 

ستاریوی نیرمن‌هآدیزوجان 
شرمن روی سرقت ۲۶۶ هزارلیره 
دوزمیزند, ۰ 


شدهای تاجیض 


سحنه‌های آخر فیلم تءاشاگر 


را کاملا تحت تأثیر قرار میدهد, 
کار کردانی‌این‌فیلم را لانی‌کلمفورت 


ی مرت ك داده ؛ چارلزلیدز 


کهیه کنتده 


قابل دیدساموتل بر ۳ 


ی ۳ 
مصححصصحصحصصحححصح ححح رطع رصح حرع وه صحح ع 2 

1 


دی در دام 
۹ 

3 ۳ زیادین 
فقط مرش شکسته این ۳ ِ 
خورده دهمین روزها یگ [ 


ای و - بله 
- خوب» مکرجه 
تس است بر | بش‌در نف ی 
درحالیکه یبا 1 
بود گفتم ۲ 
- هبج؛ اعذامد ش‌مبسکزد 13 ۳ 
روت ک چندالحط را ۲ ورن 
بمن خی‌شد وبمدبالی عاکر 1 
دیر باوری_ پرشین : 
آ خر آخرجطورآعدام 
متکنیک ۶ 
داخشم سرش‌داد زدم: 
- چطورندازد دیگر 
انداز ندش تویاطاق کازو‌مثلم 
خفه اش هیتکندد..: 
قضیه روشن نشد؛.. بك‌معا 
مختصر: جرم 2 آرنی 6 یمنی؛ 
بقتل يك‌نگهبان زودثابت می 

س 
3 


وی 
فبمیدی چطلوراعدامش 
دراین لحظه ازجا بلشد شدم . 
سر.او ایستاده بودم‌وچشمان د 
ملتهیم داشت‌بر او آتش ی 
روت »بازهم باحر کت 
داد کهمیتوانیحرق‌مر|پا 
باورکند. 

فه «بن 0 
رابيك جرم باین کو: 

‌ نقعمت جان دوبه خادمی 


شاهکاری عمیق ثر و جذاب تر از «للکیا » و « چپل و بکدین» 


بقیمت جات 
جمه ر[ بدون استثناء تحت تا ثیر 
قرار خواهد داد 
نقیمت جات 


عالیترین و هترین فیلم سال 
تا 
۱ 


۱ 
که بر سیه,ایا اتنکلسنان نکن بت ۳ ۳9 

جت. ار ور انتا... ۰ 
(, . ۱ ظِ: و ۱ ی 4 ی 
ژ‌ سترکرر وی کل فت؟ نهد ,ارو رر(دات ی‌جد رد وبر نا مه‌هائی آدبر ام ۲ 
1 مه ی ر[ 
سس ۱ ِ ۱ 
نت سس , ی پر دداست 
حم ارعورر انک> هر ما رف ن. بود ظ 
۹ تیه اد روت جات 9 1 و ن تمه تردیده و در سرزم 
مور پسند عموم مرد‌جهان و شود 
1 وه 

قطارسر بع‌الیررم» «من 


معدا با عرخه 

که هر کدام ببترین فیلمهای 

خودر ادوچندان مود . 

یافت اداره‌اهورخارجی کمپانی 
بت 


ی توسعه تمایند گیهای 


۱۳ ۱-2 
حاصوی بدم»<۳۹ پله » و« پیشمالیور 
حشعت سینمالی اتکستان‌شناخته‌شدند 


چون جنكبین‌الملا 


رمیانه »کانآدا » 
پادوشهر‌هنك کنك شعبه بازنمود اقدام برّر کی 
که ورسنال۱۹۵۷ موفق باتجام آن شد تشکیل شمه کمپانی درانالات 
بکفت آ خرین باز اردزرله و پرارزشعرضه‌فیلم‌برای 


متحده برد که میتوان 


ه که سوژه] ن ازداستان. 
دید 7 و بایدخاطر ان نو 


ر> هنرپیشه مشیور وخترمند انگلی ۳ 
۳ پندفیلمقرارداه بنته ویکی اژفی 1 ۳ 


شماره يك > می‌باشد که توسط «داتیلآ 


لوئی ی کیلیرت> آنراکاز کردانی نموده آست . 

ز فیلمهانی که‌باسوژهای|بتکاری و عالی‌تهیه کردی 
که اخیرا بادوبلاژ فارسی تمایش داده شد.. . 
خانه‌پلیت > فیلمی‌است که درسال ۱۹۵ درسان ‏ 
تمارعات سللتتی برای‌ماتکه البزابت وخانواده سلطنتی تمایش‌داد 33 ۱ 
این‌فیلم افتخارات وموفقیت‌های بریتانیا را در پبنه بریاها 
نشان‌مید هد 

2 امريك سب ر کر ومایکل پاول> علاوه برتبیهو کار سردا 

فیلم - قبلم جالب«ملافات‌سه‌فردرمهتاب > رانیزبرای کمپال 
ارتوررانك> تهیه کرده‌اند . رلهای اول این‌فیلم را درك بوکاره 

«ماریوس کورينك>وحن‌پیشه جدید: دیوید آ کسلی پازی نموده‌اند 
سووه‌فیام موضوع دزدیده‌شدن یلو رال آلمانی توسط دو افسن جوا 
انگلیسی درزمان چنت می‌باشد» َ صر اسب 
بز وهی 


بك فلم دراع رنگی محصول «شترك فرانسه و تالا 


راه ترزکا ی 


دو بله بفار سی در ایتالیا 

بزودی 


ت ات درس .دنا 
ه ۳ بالیا: 3 


۱ ( مب ۱ مص ِ 
و رو و ۵ با ویام ی با : 
4 1 
۳ 
‌ 7 ِ ٍ 
۳ ۱ ۰ 5 و 1 


۰ هو کنیر فرائسه باشتراك 
و اد برع 


(حقه بازان ) و 


ماسترزبوسیله جان بر ایون د,رخاوردو 


کی اقتبانو 


آزاثرمعروف جان 


رتهیه وبروی‌برده | مده‌است 


( باه بیسواد است ) اتبای ازداستانربچاردماسن 


می‌ناشد که توسط بتی‌با 5 
فیلم بطریقه ویستا 


متاعت تمام درذ گر 

( شب فراموش فشدلی ) داستانغرق کختی : 
والترلرد توسط ویلیام ماك کویتی ورو 


کلر کردانی: 


,شدداست. 


وف رای که و ۶ 
نی می‌باشد . سوژه فیلم تماشاچی را دو 
آئی‌عجیبی نکه‌خو | هدو اشت 


پیحر بطریقه ویستأویژن تهیذو 


| کنراین قیلمها برای نمایش درایران خریداری‌شده که تعداد 
معدودی از آنها بنمایش در آمده و بقیه یادوبلاژ فارسی درماء های 


آتی درتیتهای ر کس و یکی 


خو |هدشد. 


دو سیثمای دیگر,معرض نمایش گذاشته 


< آوتوررانك» که خود ریاست تمام ادارات و شب‌اینکمپانی 


دا دازد اخیراً برای رقابت باهالیوود دست به انتتخدام هنر پرشگان 
مهم روز زده تاباشر کت آن‌ها فیلمهای تازه و پرفایده‌ای تیه کند . 
اولین فیلم این سری< کشتی‌به‌هونك کونك» نام دارد که هنر ب‌شکاش 
عبارتند از:اورسن‌رلز( امریکائی)- کوردیور گنز( آلمانی) وچندهثر پخه 


ایتالیائی وانکلیسی يك فیلم‌دیگر 


رهم جین‌کلی> کار گردانی‌ودر آن‌بازی 


خواهد کرد که البته قبل از پایان سال ۱۹۵۹ جدوی دوربین نخواهد 


وقت.. 

1 سعر یل اخیار 

این‌فیلم که يك کمدی‌ترستالا 
است دراسیهانی فیله‌برداری‌میشود 
ویسرمایکل‌ناد میخواهدکار گردانی 
آثرا هم بمپد؛ُ تبون وا گذارد . 
شاید همانطور که خودتاداورا باسم 
تورودافانی بتانیان‌هداسانتده 
پسرتاد هم بتواند عنوان هترعند 
ترین‌کار گردان‌را برایش‌بدست آورد 
آخرپول همه مشکلات را باسانی 
خلمیگندا 

خر بیثه سر گردان 
۰ «دین مارین>دیحال خافر 

۳۹۹ 3 در 


هالبوود کسب کرده است ژیرا باید 
برای قمام استودیوها در آ لواحند 
فیلم بازی کند! 

مارتین که اخيراً با فرانك 
سیناترا فیلسم< بعطی‌هابدو آمدند» 
رایپایان رسانیده در کمپانی مترو 
کلدرین مایسربا جودی هالیدی 
در فیلم < زنکبا می‌زنند > 
باری میکند. ونیر» باید باردییگر 
بانفاق فراناك‌سیناتر! درفیلمی بنام 
< افیاتوس‌هشق» منتها در اسئودیوی 


بردران وارثر‌بازی نماید. بعلاوه ؛ _ 


هاومین مقاضای هر کت . درپسرا 1 
ساحل> راهم ذیرقد و باید سری 


یتانیاك‌این فا شتا 3 


همین «ذر پیشکانتاتر هستند که‌در 
استودیوصقیلم‌باژی میکنشد 
برای مثال : ستارکان فیلم 

ابله > همین رل را در روی سن 
تا ترایفاه کرده بودئد 

زن نخست فیلم<وفتیکه للفد 
لك‌ها پرواز م یکنند» ازسن تا تر 
برخاسته و مرتباً در ین فیلمها در 
روی سن تاتر بازی میکند و این 
قضیه درمورد بالرین‌های‌مشپور نیز 
سادق است . 

ترتیب فیام‌بردادی 

دولت مدرسه‌ای‌ر !ادا بمیکنه 
کهیر آن مدرسه‌تدریی‌هنریمشکی, 
کار گردانی؛ نویسندکی و آموزش 
فنی‌بعمل میا ید. دا نشجویان‌در هفده 
سالکی شروع به تحصیل در این 
مدرسه که دوره آن پنی‌سال‌میباشد 
می‌تمایتنه از فارخ اتتصیلا ما 
حمن مدرسهاست که |غلب‌ستار گان 
باذوق وخوش‌فریحه ببرون آمده د‌ 
به خیل هنر پیشگان تااتر و سینما 
پیوسته | ند, 

تلویزیون نیز در این کشور 
بسرعت رو بازدیاد گذارده ووسیله 
موثری است برای برویاکاند و 
تبلیغات بویژه تبلیغات در جمت‌توسعه 
وت 

«شت ماه طول می کشد تايك 
فبلم بوجود آید ولی فیلمیسرداری 


طول میکدد و درهراخقته ۲ ر 
کرده ويك روزرا تمطیل می" 


تجیه‌دارد* 

معروف دينامپث تبیه می 
تس سس الیو 


حفیقی درظرف مدت ۱۶ تا *دروژ . ۶دشمنان پنهانی>يك 
ایتالیا وفر 

انسد ولد 
نسه امست ک +توسطا 

۶ توروا»* دردنما پخش خ 

را دنت انیا 
۳ کار کردانی آنرا نی 
اثجام زاده که ی 
می‌داند مردم چه‌می‌خو | 
علت فیل‌بایش را پرحاوا ا گرچه استودیو 1 
عالیرود خیلی فاصله دارو وی 
که‌محرله من دراین‌سافرت, 
شد امیدواری دولت‌متبوع‌من 
که احتمال دارد سبط 
بعید را کوتاه ومار | بیشتر: 
ترديك اند 


دهم هم وخونتن ارداد 
پات شد که مدا 1 
طرفین مئتع. هت 


استودیو ۷ 
۹ 

شب 


در(ما تا ن پا ۷ 


هر گزوداع مکن 


۱ دو باه شاز س ۱ 
تور ی 

رنگی 


ِ‌ 


ِ ۳1 و داعم کن»۵000) ۱۱۷76۲ 


۳ ُ باشتر اك 

قوس گنل پوزج ز 


برنده جایره بهترین هنرپیشه رت سال 
از آ کادمی هنری انگلستان 


درام ارزنده‌ای که خاطره آن ه رگزف رآموش نخواهد شدء 

هرا ن 


3 اجر ای که :۷ کنون بر ی «لجیی آدو ّ 


نت تابذیرد و داده است 


هه نات نها 
2 جدن 93 ی نی #» 1۹۹ 

ی مشهور فیلمهای پلیسی فرانسه 
دداین فیلم بکباردیگر شمارا پا عملیات 
حیرت انگیز خضود مبهوت می کند ... 

ستاره معروف اتگلیسی .ی 


ایدو گاهي 

اما هن 


دوبله بزبان فارسی درایتالیا 


وراج کنقه ه:تهر آن - شهر سحا 


د ازاینکه بکار 


اقتانن 

رد کاره خو ش) قلب 


[یز ن سا نس ن ارت 

من مور 
بدنی‌کافی میبا۱ 
ایو ۱ 

باایشکه 7 


لبمو > می‌باشده بیجدا 

ترجمه‌نام فا[ وا 

الب وفتی تبدع هوفتر 
تامه‌ ای برای دیشتان حود میگنر 
دراو اسط کاردست ازاوشتنبردفن 
وبادلفن بادوست خود تعکر 
ومعاالب لازمر ار با اردرمیان میگذارر 


شمکان 9 بت 1 2 لیا لوسیل بال 


سه‌یا چهار بار ردرروزجور اب 

راعوض میکند ددرست‌دارر 
جووب‌هایش راخودش ورد . 

پیر ۲" تجلی 

بدوچیز علاقه فوقلعادمدارد 

یکی جم آور ری‌عروسکبای کونا کون 
هکره رفتن سینما وخوردن‌ترن 
بوداده درتاریکی ! 

چار لتون هستن 
باحرارت فوق‌العاده به جب آوری 
جاپهای مختلف کتب ار نست‌همیتگوی 
می برد ازد 

یم نوا 
«شنیدن صفحات موز بك‌علاقه 
فادر است ساعتپاوفت خود را 
باین‌کار بتگذرا ند 

کر لد دا گلاس 


۳ ساشای ساشقات 
ورزشی نمی‌رود وی عقیدم داره که 
هر کز تماشاچی خوبی نبوده‌است! 

دوروتی مالون 
بمحض|ننکه با کسی‌دوست شود په‌شنهاد 
مس کل که تصوبرش ر نقاشی کند! 
تونی کر تیس 

هر کرقبل از انکه‌چندهفیقه ای 

کتاب باروزنامه » مخوانده خوابش 
نهی‌برد 
اوا تارد نر 
عادت عجیین داز و که سین 


دوستانش «عزیزم» خطاب می 

ماره ۱۵۷ 
وک با 
۳ 


5 . 42 ار 
شامکاریکه بزر کتر بن موفقیت سال ر 
بالاثر بر